ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
Στον Πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα έργα της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Α/Α

Δράση

Συνολικός Προϋπολογισμός Επένδυσης

Απόφαση Ένταξης

Παραπομπή στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για αναλυτική πληροφόρηση της πορείας υλοποίησης των έργων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020)

1

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2.896.640,00 €

Απόφαση

Καρτέλα Έργου

2

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

54.079.476,32 €

Απόφαση

Καρτέλα Έργου

ΣΥΝΟΛΟ

56.976.116,32 €

 

 

ΕΣΠΑ 2014-2020