Λίγα λόγια για την ταυτότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) συστάθηκε από το Δήμο Φλώρινας με το Π.Δ. 294/1104-1982 που στη συνέχεια τροποποιήθηκε ως προς τη σύνθεση του Δ.Σ. με το αριθμ. Π.Δ. 508/04-11-1985 και ως προς τα όρια αρμοδιότητας με την αριθμ. 5134/17-07-2000 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ακολούθως, με την 4η τροποποίηση της συστατικής πράξης Δ.Ε.Υ.Α.Φ. (αριθμ. 101817/7899/06 - ΦΕΚ 1643 Β/8-11-2006 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) εγκρίθηκε η διεύρυνση του αντικειμένου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. σε ό,τι αφορά τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία του δικτύου Τηλεθέρμανσης για την περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Φλώρινας.


 Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 "Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης". Διοικείται από οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που τα μέλη του ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Α) Τέσσερα (04) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Φλώρινας εκ των οποίων το ένα θα προέρχεται από τη μειοψηφία. Β) Ένας (01) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Γ) Δύο είναι δημότες ή κάτοικοι του Δημου Φλώρινας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Δ) Ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: κ. Ζαέκης Αντώνιος , Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ.,Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γαζέας Κων/νος , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Δημότης Φλώρινας, κ. Καρακόλης Μιχάλης , Αναπληρωματικό Μέλος του κ. Ιωάννη Ζ. Βοσκόπουλου Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ Δήμαρχου Φλώρινας ,κα Γαϊγάνη–Τίτα Παναγιώτα , Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Δημοτικός Σύμβουλος , κα Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη , Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Δημοτικός Σύμβουλος ,κ. Κατσάκης Νικόλαος , Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Εκπρόσωπος Εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ., κ. Δεληγιώργης Χρήστος , Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής , κα Στεργίου Σουζάνα , Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. , Δημότης Φλώρινας .


  Η περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. αρχικά ήταν η πόλη της Φλώρινας. Με τον Ν. 2539/1997 τα όρια της αρμοδιότητάς της είναι αυτά του Διευρυμένου Δήμου Φλώρινας, που αποτελείται από τον πρώην Δήμο Φλώρινας και τις κοινότητες Αλώνω, Αρμενοχωρίου, Μεσονησίου, Πρώτης, Σκοπιάς, Κορυφής και Τριβούνου με έδρα στην πόλη της Φλώρινας και γραφεία στην οδό Σπηλιάδου αριθμ. 14. Παρ' ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. συστάθηκε το έτος 1982 λειτουργεί από το έτος 1983 με πλήρη στελέχωση από το Μάρτιο του 1985. Με την αύξηση στις δραστηριότητές της και τη μεγάλη διεύρυνση των συναλλαγών της η Δ.Ε.Υ.Α.Φ.- με ελάχιστη μέχρι σήμερα αύξηση του τακτικού της προσωπικού- προσπαθεί να ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό της ίδρυσής της επιλύοντας οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς της. Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. μεριμνά για: -την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών -την κατασκευή και τη λειτουργία όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής ύδρευσης και αποχέτευσης (κατασκευή νέων δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών, διυλιστηρίων, Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού κ.ά.) -την εξασφάλιση ποιοτικά και ποσοτικά του απαιτούμενου πόσιμου νερού -την προστασία των υδάτινων πόρων με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας -την προστασία γενικότερα του περιβάλλοντος -τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (τακτικού και έκτακτου προσωπικού, αποφοίτων σχολών για την απόκτηση εμπειρίας) και όλα αυτά με διαρκή επαγρύπνηση και δράση, με συνεχή ενημέρωση του προσωπικού της για την εφαρμογή όλων των καινοτομιών και τεχνολογικών μεθόδων.


-Διαρκής επιδίωξή μας είναι και θα είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. να συμβάλλει κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο στην οικονομική και ποιοτική αναβάθμιση του τόπου μας καθώς και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. -Ζητούμε τη συνεργασία, την κατανόηση και την καλοπροαίρετη παρέμβαση κάθε δημότη, καταναλωτή και πελάτη της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για να γίνει το έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. καλύτερο.


Η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΜΠΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ