«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και την τοποθέτηση ελαστικών σε Εκσκαπτικό Μηχάνημα ΜΕ 52556 »