«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»