« Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μικρών εργαλείων »