« Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια διάφορων αναλώσιμων υλικών »