«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Αδρανών υλικών»