"Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και την τοποθέτηση ελαστικών"

“Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και την τοποθέτηση ελαστικών”