Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μπουλονόκλειδου με μπαταρία