Διακηρύξεις – Νέα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

espd-request-v2Download Διακήρυξη-21PROC008678119Download ΠΕΡΙΛΗΨΗ-21PROC008678018Download 02-Συγγραφή-Υποχρεώσεων_signDownload 03α-Φάκελος-Έργου_signDownload 03β-Φάκελος-Έργου-Χρονοδιάγραμμα_signDownload 04-Τεύχος-Προεκτιμώμενης-Αμοιβής_signDownload 05.-Έντυπο-Οικονομικής-Προσφοράς_signDownload

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και την τοποθέτηση ελαστικών σε Εκσκαπτικό Μηχάνημα ΜΕ 52556 »

«Πρόσκληση-υποβολής-προσφοράς-για-την-προμήθεια-και-την-τοποθέτηση-ελαστικών-σε-Εκσκαπτικό-Μηχάνημα-ΜΕ-52556-»Download