Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Εταιρική Ταυτότητα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) είναι Ν.Π.Ι.Δ., ειδικού σκοπού με κοινωφελή χαρακτήρα, συστάθηκε από το Δήμο Φλώρινας το έτος 1982 και λειτουργεί από το 1983, σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο των Δ.Ε.Υ.Α. που είναι ο Ν.1069/1980.

Αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. είναι η Ύδρευση, η Αποχέτευση, και η Τηλεθέρμανση στην περιοχή αρμοδιότητάς της.

Με την αύξηση στις δραστηριότητές της και τη μεγάλη διεύρυνση των συναλλαγών της η Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με ελάχιστο  τακτικό και έκτακτο προσωπικό προσπαθεί να ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό της ίδρυσής της επιλύοντας οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς της.

Περιοχή Αρμοδιότητας

Τα όρια της περιοχής  αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.:

 1. κατά την ίδρυσή της ήταν η πόλη της Φλώρινας
 2. το έτος 2000 επεκτάθηκαν στα όρια του τότε «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ» Δήμου Φλώρινας (ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΜΕΣΟΝΗΣΙ, ΠΡΩΤΗ, ΣΚΟΠΙΑ ,ΑΛΩΝΑ, ΤΡΙΒΟΥΝΟ, ΚΟΡΥΦΗ)
 3. από το έτος 2015 τα όρια αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. επεκτάθηκαν στις Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε) Μελίτης, Κάτω Κλεινών και Περάσματος του Δήμου Φλώρινας με τις Τοπικές Κοινότητες.

 Δ.Ε. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ, ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑ, ΚΑΤΩ ΥΔΡΟΥΣΑ,  ΚΟΛΧΙΚΗ, ΠΕΡΑΣΜΑ, ΑΜΜΟΧΩΡΙ, ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, Σ.ΣΒΕΥΗΣ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ,  ΑΤΡΑΠΟΣ, ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ),

Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΗΣ  (ΣΚΟΠΟΣ, ΑΧΛΑΔΑ-ΓΙΟΥΡΟΥΚΙ, ΜΕΛΙΤΗ, ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ, ΛΟΦΟΙ, ΒΕΥΗ,  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΙΤΕΑ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, ΣΙΤΑΡΙΑ, ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ),

Δ.Ε. ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ (ΚΡΑΤΕΡΟ, ΠΑΡΟΡΙ, ΕΘΝΙΚΟ, ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ, ΚΑΤΩ   ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ, ΚΑΥΚΑΣΟΣ, ΚΛΑΔΟΡΑΧΗ, ΜΕΣΟΧΩΡΙ, ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΣ, ΝΙΚΗ, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΕΣ, ΑΚΡΙΤΑΣ)

Με την εκτέλεση  της Τηλεθέρμανσης  ανοίγεται  και η νέα προοπτική και δυνατότητα   να επιλυθεί  με  τον οικονομικότερο τρόπο η θέρμανση των ακινήτων της περιοχής μας που επι 8μηνο διάστημα αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

Διαρκής επιδίωξή μας  είναι και θα είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. να συμβάλλει κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο στην οικονομική και ποιοτική αναβάθμιση του τόπου μας. Επιθυμούμε και ζητούμε τη συνεργασία, την κατανόηση και την καλοπροαίρετη παρέμβαση κάθε δημότη, καταναλωτή ,πολίτη, για να γίνει το έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. καλύτερο.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. μεριμνά για:

 • την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 • την κατασκευή και τη λειτουργία όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής ύδρευσης , αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης (κατασκευή νέων δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών, διυλιστηρίων, Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού, Τηλεθέρμανσης κ.ά.)
 • την εξασφάλιση ποιοτικά και ποσοτικά του απαιτούμενου πόσιμου νερού
 • την προστασία των υδάτινων πόρων με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας
 • την προστασία γενικότερα του περιβάλλοντος
 • τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (τακτικού και έκτακτου προσωπικού, μαθητών ΟΑΕΔ, φοιτητών, αποφοίτων σχολών για την απόκτηση γνώσεων και  εμπειρίας)

και όλα αυτά με διαρκή επαγρύπνηση και δράση, με συνεχή ενημέρωση του προσωπικού της για την εφαρμογή όλων των καινοτομιών και τεχνολογικών μεθόδων.

Διοικητική Δομή

Σχετικά με τη  συγκρότηση του ΔΣ των ΔΕΥΑ, με βάση τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρ. 6 του ν. 4623/2019 και των παρ. 6.α. και 6.β. του άρ. 10 του ν. 4625/2019, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) και την  αρίθμ.63900/13-09-2019 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ισχύουν ως εξής:
ΣΥΝΘΕΣΗ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΕΥΑ
«1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται σε έναν (1) Δήμο (όπως η ΔΕΥΑ Φλώρινας) , διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται
 
  • από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο και
  •  έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.
Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους,
 
 • 1. ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν
     
     2.ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και
 • 3.    δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
 
 Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του.

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ “Προμήθεια υγρών καυσίμων”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ “Προμήθεια υγρών καυσίμων”

Προμήθεια υγρών καυσίμων (συμπιεσμένος φάκελος – zip)Download

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ “Προμήθεια οχημάτων με μίσθωση”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ “Προμήθεια οχημάτων με μίσθωση”

Προμήθεια οχημάτων με μίσθωση (συμπιεσμένος φάκελος – zip)Download

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΒΛΑΒΗΣ-II-ΔΕΥΑΦ-21-03-2024Download