Αποχέτευση – Βιολογικός

Στην πόλη της Φλώρινας στο μεγαλύτερο τμήμα λειτουργεί χωριστικό σύστημα αποχέτευσης. Τα ακάθαρτα ύδατα (αστικά λύματα και απόβλητα) αποχετεύονται στους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων και μέσω των κεντρικών συλλεκτήριων αγωγών μεταφέρονται για επεξεργασία στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού.

Τα όμβρια και άλλα επιφανειακά ύδατα συλλέγονται στα φρεάτια υδροσυλλογής (εσχάρες) και μέσω των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οδηγούνται στον αποδέκτη ποταμό Σακουλέβα.

Στο δίκτυο ακαθάρτων πρέπει να αποχετεύονται αποκλειστικά αστικά λύματα ενώ στο δίκτυο ομβρίων βρόχινα και επιφανειακά νερά για την ασφαλή λειτουργία των δικτύων, του Βιολογικού Καθαρισμού, των αποχετευομένων κτισμάτων και για τη προστασία του ποταμού Σακουλέβα που διαρρέει τη πόλη.

Οι  ιδιοκτήτες των ακινήτων και οι συνεργαζόμενοι με αυτούς κατασκευαστές  υδραυλικοί θα πρέπει να προσέχουν κατά τις εργασίες  που εκτελούν εντός ιδιοκτησιών , ώστε να  παροχετεύουν χωριστά τα αστικά λύματα από τα βρόχινα και τα επιφανειακά (στέγης, αυλείων και ακαλύπτων χώρων) με αγωγούς κατάλληλου υλικού, κλίσης και διατομής ώστε να μη καθιστούν μεικτούς τους δημοτικούς χωριστικούς αγωγούς  με τα συνακόλουθα προβλήματα .

Παρόμοιες ενέργειες βάζουν σε κίνδυνο την Υγεία όλων μας, δεν προστατεύομε το υπέδαφος, τις εγκαταστάσεις υποδομής και μολύνουμε το νερό που πίνουμε.

Στοιχεία Δικτύου Αποχέτευσης

0
Υπερχειλίσεις
0 km
Συνολικό μήκος αγωγών
0
Αριθμός φρεατίων
Επεξεργασία Λυμάτων

Η μέθοδος επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων είναι της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και διενεργείται δευτεροβάθμια (βιολογική) επεξεργασία αυτών με απομάκρυνση φωσφόρου και αζώτου (νιτροποίηση – απονιτροποίηση)

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων ελέγχεται από σύστημα προγραμματιζόμενων ελεγκτών (PLC), τα οποία είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο με τον κεντρικό υπολογιστή των εγκαταστάσεων.

Νέα Περιοχή Αρμοδιότητας «Καλλικράτης»

Μετά την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας στις νέες Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Κάτω Κλεινών και Περάσματος με τον Ν.3852/2010, η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. προέβη

  • στη δημιουργία νέου μητρώου υδροληπτών,
  • σε αρχική καταγραφή των υπέργειων  υποδομών ύδρευσης,
  • σε καθαρισμό δεξαμενών ύδρευσης,
  • σε καθαρισμό δικτύων αποχέτευσης, πολλαπλές  αλλαγές  ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών υδρογεωτρήσεων,
  • σε εργασίες συντήρησης και επισκευή βλαβών και δυσλειτουργιών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
  • στη  σύνταξη μελέτης, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεμετρίας και εξοπλισμού μέτρησης και τηλεδιαχείρισης του παρεχόμενου πόσιμου νερού.

Η εν λόγω μελέτη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με τίτλο : «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας», προϋπολογισμού μελέτης 2.640.952,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και αναμένεται να υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Συχνές ερωτήσεις

Τι θεωρούμε οικιακά λύματα;

ΕΚΑ-Αρθρο 2-Βασικές έννοιες :  Οικιακά Λύματα – τα λύματα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών, που προέρχονται κυρίως από τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και τις εμπορικές δραστηριότητες.

Τι θεωρούμε υγρά βιομηχανικά απόβλητα;

ΕΚΑ-Αρθρο 2-Βασικές έννοιες :  Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα – τα υγρά απόβλητα που παράγονται από οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα.

Ποιές κατηγορίες επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένες να έχουν φρεάτιο δειγματοληψίας;

Κάθε δραστηριότητα πέραν της αστικής κατοικίας από την οποία παράγονται υγρά βιομηχανικά απόβλητα.