Αναλύσεις Νερού

Πίνακας Αποτελεσμάτων Αναλύσεων Νερού

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή Τύποι δοκιμών/Μετρούμενες ιδιότητες Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές Δοκιμές
Υγρά απόβλητα/Λύματα Προσδιορισμός του pH Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΕΛΟΤ 658/1983

Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-01

Προσδιορισμός Ολικών Αιωρούμενων Στερεών (ΤSS) Εσωτερική μέθοδος, βασισμένη στη 2540 D APHA (23rd Ed., 2017)

Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-02

Προσδιορισμός του Χημικώς Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) Merck 1.14540.0001 και

1.14541.0001

Προσδιορισμός του ΝΗ4-N (Αμμωνιακού Αζώτου) Merck 1.14558.0001

και 1.14559.0001

Προσδιορισμός του ΝΟ3-N

(Αζώτου Nιτρικών)

Merck 1.14563.0001
Προσδιορισμός του Ολικού Αζώτου (ΤΝ) Merck 1.00613.0001

και 1.14763.0001

Προσδιορισμός του Ολικού Φωσφόρου (TP) Merck 1.14729.0001
Λύματα Προσδιορισμός του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (ΒOD5) Εσωτερική μέθοδος, βασισμένη στη 5210 B APHA (23rd Ed., 2017)Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-08

Ποιότητα Πόσιμου Νερού

Τα δείγματα των υγρών αποβλήτων – λυμάτων:

  • από τις Ε.Ε.Λ.,
  • την Μ.Κ.Α.,
  • τις δραστηριότητες που παράγουν υγρά βιομηχανικά απόβλητα, και
  • σε περιπτώσεις διαρροής ή/και κατόπιν αιτήματος των πολιτών (έντυπο αίτησης), και μετά την πληρωμή αντιτίμου.

λαμβάνονται επί τόπου και αναλύονται από τους υπαλλήλους του Τμήματος στο Εργαστήριο Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΦ Α.Ε.

Οι πελάτες της ΔΕΥΑΦ Α.Ε. μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση αποτελεσμάτων δείγματος/ων υγρών αποβλήτων-λυμάτων, που ελήφθησαν από την ΔΕΥΑΦ Α.Ε., καταθέτοντας συμπληρωμένη την αντίστοιχη αίτηση και πληρώνοντας το ανάλογο αντίτιμο.