Έργα

Οικονομικά Στοιχεία της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας

Για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 70.458.305,37 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), θα υλοποιηθούν επί μέρους δώδεκα (12) διακριτά υποέργα που συνιστούν την πράξη και περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες κατασκευές και εγκαταστάσεις, την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και υπηρεσίες, αγορές και άλλες έμμεσες δαπάνες, απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τρόπο που να καθιστά το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα έργα της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Αρ. Δράση Συνολικός Προϋπολογισμός Επένδυσης Απόφαση Ένταξης Παραπομπή στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για αναλυτική πληροφόρηση της πορείας υλοποίησης των έργων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020)
1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.896.640,00 € Απόφαση Καρτέλα Έργου
2 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  54.079.476,32 € Απόφαση Καρτέλα Έργου
ΣΥΝΟΛΟ 56.976.116,32 €

ΥΠΟΕΡΓΑ

Υποέργο 1: Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια

Υποέργο 2: Προμήθεια  αντλητικών συγκροτημάτων

Υποέργο 3: Προμήθεια λεβήτων

Υποέργο 4: Προμήθεια θερμικών υποσταθμών

Υποέργο 5: Μετασκευές Δ.Ε.Η.

Υποέργο 6:  Αγορά Οικοπέδων

Υποέργο 7: Αρχαιολογικές και σωστικές εργασίες

Υποέργο 8: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Υποέργο 9: Διαδικασίες Δημοσιοποίησης

Υποέργο 10: Απαλλοτριώσεις – Οδεύσεις Δουλείας

Υποέργο 11: Διελεύσεις Δικτύου ΟΣΕ

Υποέργο12: Δαπάνες Υδρεύσεως, Ηλεκτροδοτήσεως, Επικοινωνιών