«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και την τοποθέτηση χειμερινών ελαστικών οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α.Φ. »