« Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καινούργιας κεντρικής μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή »