«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ιματιοθήκων »