«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και την τοποθέτηση ελαστικών »