«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Αδρανή υλικά »