Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια νέας κεντρικής-μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή»