«Πρόσκληση υποβολής ̟προσφοράς για την Προμήθεια «Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτοµίγµατος »