Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και την τοποθέτηση ελαστικών σε φορτηγό ανατρεπόμενο